Hlavné menu UJS

Školné 2016/2017

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2016/2017

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

 1. Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 700,- €
 2. Prvý stupeň, všetky študijné programy Ekonomickej fakulty UJS 600,- €
 3. Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 800,- €
 4. Druhý stupeň, všetky študijné programy Ekonomickej fakulty UJS 700,- €
 5. Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-          Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €
-          Druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €
-          Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého, tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy)

 1. v tlačenej forme 50,- €, v elektronickej forme 25,- €.
 2. Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“   1,50 €.
   

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

-          Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov - 1 strana v štátnom jazyku 5 €
-          1 strana v cudzom jazyku 20 €
-          Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS - v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  3 €
-          v inom jazyku 15 €.
-          Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku je bezplatné.
-          Preukaz študenta:

- vizuálom ISIC (pre študentov denného štúdia) 10 €

- bez vizuálu ISIC (pre študentov externého štúdia) 10 €

- Vydávanie potvrdení o návšteve školy je bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

-          Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk) je bezplatné.
-          Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 5 €
-          Dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu je bezplatné.
-          Kópia dokladu o absolvovaní štúdia 20,- €
-          Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie) 100,- €
-          Za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu 99,50 €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:
Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky

 1. Pedagogická fakulta UJS 400,- €
 2. Ekonomická fakulta UJS 410,- €
 3. Reformovaná teologická fakulta UJS 350,- €

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem