Hlavné menu UJS

Školné 2015/2016

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2015/2016

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

-          Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogická fakulta UJS a Reformovaná teologická fakulta UJS 700,- €
-          Prvý stupeň, všetky študijné programy Ekonomická fakulta UJS 600,- €
-          Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogická fakulta UJS a Reformovaná teologická fakulta UJS 800,- €
-          Druhý stupeň, všetky študijné programy Ekonomická fakulta UJS 700,- €
-          Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-          Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €
-          Druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €
-          Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

-          Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého, tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy)

 -v tlačenej forme 50,- €

- v elektronickej forme 25,- €.

-          Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“   1,50 €.
 

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

- Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov - 1 strana v štátnom jazyku 5 €
- 1 strana v cudzom jazyku 20 €
- Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS - v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  3 €
- v inom jazyku 15 €.
- Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku bezplatné.
- Preukaz študenta

- s ISIC 22 €
- bez ISIC 10 €
- pre externých študentov 10 €
- prolongácia PIK 10 €

- Vydávanie potvrdení o návšteve školy bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

-          Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk) bezplatné.
-          Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 5 €.
-          Dodatok diplomu v anglickom jazyku (na žiadosť absolventa) bezplatné.
-          Kópia dokladu o absolvovaní štúdia 20,- €
-          Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie) 100,- €
-          Za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu 99,50 €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:

-          Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky

  1. Pedagogická fakulta UJS 400,- €
  2. Ekonomická fakulta UJS 410,- €
  3. Reformovaná teologická fakulta UJS 350,- €

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem