Hlavné menu UJS

ŠKOLNÉ 2023/2024

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2023/2024

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

-    Prvý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  700,- €
-    Prvý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 000,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  1 000,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 200,- €
-    Tretí stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  1 400,- €
-    Tretí stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 800,- €
-    Tretí stupeň, všetky študijné programy Reformovanej teologickej fakulty UJS  1 500,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-    Prvý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  900,- €
-    Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS  1 000,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  900,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 200,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Reformovanej teologickej fakulty UJS  1 000,- €
-    Tretí stupeň, všetky študijné programy, všetky fakulty  1 500,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy):
-    v tlačenej forme  55,- €
-    v elektronickej forme  30,- €

Podanie prihlášky na rigorózne konanie (všetky fakulty):
-    v tlačenej forme  55,- €
-    v elektronickej forme  30,- €

Podanie prihlášky na rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium:
-    v tlačenej forme  55,- €
-    v elektronickej forme  30,- €

Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“  6,50 €

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov:
-    1 strana v štátnom jazyku  10,- €
-    1 strana v cudzom jazyku  30,- €

Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS:
-    v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  8,- €
-    v inom jazyku  20,- €

Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku je bezplatný.

Preukaz študenta:
-    s vizuálom a jednoročnou licenciou ISIC (pre študentov denného štúdia)  25,- €
-    bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov denného štúdia)  15,- €
-    bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov externého štúdia)  15,- €
-    Vydanie preukazu pre zahraničného študenta na krátkodobom pobyte na UJS  15,- €
-    Ročná prolongácia dopravných funkcionalít študentského preukazu  5,- €
-    Kópia preukazu študenta denného alebo externého štúdia  15,- €
-    Vydávanie potvrdení o návšteve školy je bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

-    Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk) je bezplatné.
-    Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku  10,- €
-    Dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu je bezplatné.
-    Kópia dokladu o absolvovaní štúdia  40,- €
-    Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie)  200,- €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:

Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky:
-    Pedagogická fakulta UJS a Reformovaná teologická fakulta UJS  500,- €
-    Fakulta ekonómie a informatiky UJS  410,- €

Poplatky ďalšieho vzdelávania:

-    Poplatok za rozširujúce štúdium  600,- € / rok
-    Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium  600,- € / rok
-    Poplatok za špecializačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín  190,- €
-    Poplatok za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín  150,- €
-    Poplatok za vykonanie skúšky zo štátneho jazyka  60,- €
-    Poplatok za vykonanie skúšky z jazyka národnostnej menšiny  60,- €

Poplatky za iné úkony:

-    Pri elektronickom zápise študenta na štúdium je zápis bezplatný.
-    Zápisné na štúdium ak študent nevykonal elektronický zápis do stanoveného termínu 20,- €

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem