Hlavné menu UJS

RODOVÁ ROVNOSŤ NA UNIVERZITE J. SELYEHO

„Ľudia sa nerodia rovnakí, ale je prirodzeným právom disponovať rovnakými príležitosťami. V slobodnej spoločnosti by mal byť výkon meradlom pokroku.” 
Hans Selye

Koncept ľudských práv, rovnosti príležitostí a rovnosti žien a mužov , tzv. rodovej rovnosti,  sa stal v poslednom desaťročí  bežnou súčasťou nášho života. Dôležitým impulzom na presadzovanie práv žien, menšín, zdravotne postihnutých, či inak znevýhodnených skupín obyvateľstva sa stal pre Slovensko vstup do Európskej únie, ktorá tieto hodnoty považuje za kľúčové.
Program Horizont Európa stanovuje rodovú rovnosť ako prierezovú zásadu vo všetkých projektoch, alebo pracovných oblastiach.  Cieľom ktorého je odstrániť rodové a vzájomne sa prelínajúce sociálno-ekonomické nerovnosti v celom systéme výskumu a inovácií, a to aj prostredníctvom riešenia nevedomej zaujatosti a systémových štrukturálnych prekážok.
Univerzita J. Selyeho kladie dôraz na posilnenie rovnosti  príležitostí a rodovej  rovnosti na všetkých jej úrovniach, v rámci Dlhodobého rozvoja Univerzity J. Selyeho je daná problematika jedným z jej strategických cieľov.

KOMISIA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ NA UNIVERZITE J. SELYEHO

Predseda  
Dr. habil. Ing. Renáta HAJABÁČ MACHOVÁ, PhD.  prorektorka pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy
   
Členovia  
Dr. habil. PaedDr. Melinda NAGY, PhD.  prorektorka pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality
doc. RNDr. József BUKOR, PhD.  prorektor pre vedu a výskum
PhDr. Enikő KAHLER KORCSMÁROS, PhD.  Fakulta ekonómie a informatiky
doc. RNDr. Ferdinánd FILIP, PhD.   Fakulta ekonómie a informatiky
Mgr. Katarína SZARKA, PhD. Pedagogická fakulta
PaedDr. Patrik BAKA, PhD.  Pedagogická fakulta
ThDr. Lilla SZÉNÁSI, PhD. Reformovaná teologická fakulta
Mgr. Zsolt GÖRÖZDI, PhD. Reformovaná teologická fakulta
Bc. Evelína GÁLOVÁ Personálne oddelenie
Alexandra ŽIDEK študentka Pedagogickej fakulty
Adrián ŽEMLIČKA študent Pedagogickej fakulty
   
Tajomník  
Silvia SEREGHY referentka úseku prorektorky pre akreditáciu a zabezpečovanie kvality

DOKUMENTY:

 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem