Hlavné menu UJS

ŠKOLNÉ 2022/2023

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2022/2023

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

-    Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy 600,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 700,- €
-    Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS 600,- €
-    Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-   Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 700,- €
-   Prvý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS 800,- €
-   Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 700,- €
-   Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS 800,- €
-   Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy):
-   v tlačenej forme 50,- €
-   v elektronickej forme 25,- €
-   Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“ 1,50 €

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov:
-   1 strana v štátnom jazyku 5,- €
-   1 strana v cudzom jazyku 20,- €

Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS:
-   v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  3,- €
-   v inom jazyku 15,- €
Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku je bezplatné.

Preukaz študenta:
-   s vizuálom a jednoročnou licenciou ISIC (pre študentov denného štúdia) 20,- €
-   bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov denného štúdia) 10,- €
-   bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov externého štúdia) 10,- €
-   Vydanie preukazu pre zahraničného študenta na krátkodobom pobyte na UJS 10,- €
-   Kópia preukazu študenta denného alebo externého štúdia 10,- €
-   Vydávanie potvrdení o návšteve školy je bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

-   Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk) je bezplatné.
-   Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 5,- €
-   Dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu je bezplatné.
-   Kópia dokladu o absolvovaní štúdia 20,- €
-   Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie) 100,- €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:

Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky:
-   Pedagogická fakulta UJS 400,- €
-   Fakulta ekonómie a informatiky UJS 410,- €
-   Reformovaná teologická fakulta UJS 400,- €

Poplatky ďalšieho vzdelávania:

-   Poplatok za rozširujúce štúdium 500,- € / rok
-   Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium 500,- € / rok
-   Poplatok za vykonanie skúšky zo štátneho jazyka 50,- €
-   Poplatok za vykonanie skúšky z jazyka národnostnej menšiny 50,- €
-   Poplatok za atestačné konanie 40,- €
-   Poplatok za predatestačné vzdelávanie 150,- €

Poplatky za iné úkony:

-   Pri elektronickom zápise študenta na štúdium je zápis bezplatný.
-   Zápisné na štúdium ak študent nevykonal elektronický zápis do stanoveného termínu 15,- €
-   Poplatok za zápis alebo odobratie predmetov na akademický rok 2022/2023 vykonané po stanovenom termíne 10,- € / za každý predmet.

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem