Hlavné menu UJS

Školné 2018/2019

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2018/2019

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

 • Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 600,- €
 • Prvý stupeň, všetky študijné programy Ekonomickej fakulty UJS 500,- €
 • Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS 700,- €
 • Druhý stupeň, všetky študijné programy Ekonomickej fakulty UJS 600,- €
 • Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-    Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €

-    Druhý stupeň, všetky študijné programy 700,- €

-    Tretí stupeň, všetky študijné programy 1 000,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého, tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy)

 • v tlačenej forme 50,- €
 • v elektronickej forme 25,- €
 • Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“ 1,50 €
   

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov

-    1 strana v štátnom jazyku 5,- €

-    1 strana v cudzom jazyku 20,- €

Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS

-    v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  3,- €

-    v inom jazyku 15,- €.

-    Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku je bezplatné.

Preukaz študenta:

-    s vizuálom a jednoročnou licenciou ISIC (pre študentov denného štúdia) 20,- €

-    bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov denného štúdia) 10,- €

-    bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov externého štúdia) 10,- €

-    Vydanie preukazu pre zahraničného študenta na krátkodobom pobyte na UJS 10,- €

-    Kópia preukazu študenta denného alebo externého štúdia 10,- €

-    Vydávanie potvrdení o návšteve školy je bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

-    Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk) je bezplatné.

-    Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku 5,- €

-    Dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu je bezplatné.

-    Kópia dokladu o absolvovaní štúdia 20,- €

-    Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie) 100,- €

-    Za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu, okrem uchádzačov o štúdium na UJS 99,50,- €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:

Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky

 • Pedagogická fakulta UJS 400,- €
 • Ekonomická fakulta UJS 410,- €
 • Reformovaná teologická fakulta UJS 400,- €

Poplatky ďalšieho vzdelávania:

 • Poplatok za rozširujúce štúdium 500,- € / rok
 • Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium 300,- € / rok
 • Poplatok za čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie jazykovej skúšky 15,- €
 • Poplatok za atestačné konanie 40,- €

Poplatky za iné úkony:

 • Pri elektronickom zápise študenta na štúdium je zápis bezplatný.
 • Zápisné na štúdium ak študent nevykonal elektronický zápis do stanoveného termínu 15,- €
 • Poplatok za zápis alebo odobratie predmetov na akademický rok 2018/2019 vykonané po stanovenom termíne 10,- € / za každý predmet

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem