Hlavné menu UJS

Školné 2024/2025

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite J. Selyeho na akademický rok 2024/2025

Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia:

- Prvý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  700,- €
- Prvý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 000,- €
- Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS a Pedagogickej fakulty UJS  1 000,- €
- Tretí stupeň, všetky študijné programy, všetky fakulty UJS  1 400,- €

Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium:

-  Prvý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  900,- €
- Prvý stupeň, spojený prvý a druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS a Reformovanej teologickej fakulty UJS  1 000,- €
-  Druhý stupeň, všetky študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky UJS  900,- €
- Druhý stupeň, všetky študijné programy Pedagogickej fakulty UJS  1 200,- €
- Druhý stupeň, všetky študijné programy Reformovanej teologickej fakulty UJS  1 000,- €
-  Tretí stupeň, všetky študijné programy, všetky fakulty UJS  1 500,- €

Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia (všetky fakulty, všetky študijné programy):
- v tlačenej forme  55,- €
- v elektronickej forme  30,- €

Podanie prihlášky na rigorózne konanie (všetky fakulty):
- v tlačenej forme  55,- €
- v elektronickej forme  30,- €

Podanie prihlášky na rozširujúce a doplňujúce pedagogické štúdium:
- v tlačenej forme  55,- €
- v elektronickej forme  30,- €

Poplatok za „Potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“  6,50 €

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií:

Výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov:
- 1 strana v štátnom jazyku  10,- €
- 1 strana v cudzom jazyku  30,- €

Výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS:
-  v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku  8,- €
-   v inom jazyku  20,- €

Výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku je bezplatný.

Preukaz študenta:
-  s vizuálom a jednoročnou licenciou ISIC (pre študentov denného štúdia)  28,- €
- bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov denného štúdia)  15,- €
-  bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC (pre študentov externého štúdia)  15,- €
- Vydanie preukazu pre zahraničného študenta na krátkodobom pobyte na UJS  15,- €
- Členský príspevok za licenciu ISIC/ITIC na 1 rok  13,- €
- Ročná prolongácia dopravných funkcionalít študentského preukazu  5,- €
- Kópia preukazu študenta denného alebo externého štúdia  15,- €
-  Vydávanie potvrdení o návšteve školy je bezplatné.

Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia:

- Dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk) je bezplatné.
- Vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku  10,- €
- Dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu je bezplatné.
- Kópia dokladu o absolvovaní štúdia  40,- €
- Poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie)  200,- €

Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania:

Poplatky za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky:
- Pedagogická fakulta UJS a Reformovaná teologická fakulta UJS  500,- €
- Fakulta ekonómie a informatiky UJS  410,- €

Poplatky ďalšieho vzdelávania:

- Poplatok za rozširujúce štúdium  600,- € / rok
- Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium  500,- € / rok
- Poplatok za špecializačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín  190,- €
- Poplatok za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín  150,- €
- Poplatok za vykonanie skúšky zo štátneho jazyka  60,- €
- Poplatok za vykonanie skúšky z jazyka národnostnej menšiny  60,- €

Poplatky za iné úkony:

- Pri elektronickom zápise študenta na štúdium je zápis bezplatný.
- Zápisné na štúdium ak študent nevykonal elektronický zápis do stanoveného termínu 20,- €

Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete v tejto smernici.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  
spam vedelem